Teollisuuden palveluliiketoiminta 2012

Teollisuuden palveluliiketoiminta 2013

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoiminnan muutoksen tuoteliiketoiminnasta ratkaisuliiketoimintaan ja sen vaikutuksen liiketoiminnan hallintaan. Hän osaa ennakoida palveluliiketoiminnan kulttuurin muutosta ja kehittää asiakaslähtöiseen palveluliiketoimintaan liittyviä osa-alueita. Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja asiakasprosessin vaatimukset teollisen palveluliiketoiminnan lähtökohtana ja tunnistaa jatkuvan asiakasarvon tuottamisen prosessin ja miten verkostoitunut asiakaskumppanuus syntyy. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja pystyy arvioimaan ansaintalogiikan ja asiakkuuden muutoksen, jatkuvan vakioidun palvelun tuottamisen sekä konkreettisten operaatioiden ja prosessien toteuttamisen periaatteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa selittää palveluiden liiketoimintalähtöiseen tuotteistamiseen liittyvät osa-alueet. Opiskelija osaa innovoida asiakasarvon synnyttämiseen perustuvia palveluita. Hän osaa kuvata ja mallintaa palveluita ulkoisesti ja sisäisesti. Ulkoinen mallintaminen lähtee asiakkaalle tuotetun arvon määrittelystä ja sen jatkuvan tuottamisen edellytyksistä. Sisäinen mallintaminen lähtee massaräätälöinnin hyödyntämisestä ja roolien määrittämisestä palvelujen tuottamisen eri sidosryhmien kesken. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tuotteistaa palvelutuotteita ja soveltaa niitä omassa liiketoimintaympäristössä. Hän pystyy kehittämään palvelujen tuotteistamiseen liittyviä sopimuskäytäntöjä palvelutarjoaman ja ratkaisutoimitusten tueksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoiminnan muutoksen vaikutuksen liiketoimintaa tukeviin rakenteisiin (liiketoimintamalli, osaaminen, verkosto, tieto, prosessit, tietojärjestelmät, jne.). Opiskelija ymmärtää ja osaa käsitellä palveluliiketoimintaan liittyvän asiakaskohtaamisen, jäsennellä siihen liittyvää tietoa ja määritellä tarvittavat toimintaprosessit ja tietojärjestelmät. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa elinkaaritietoa asiakkaan jatkuvan palvelun hallinnassa ja oman liiketoiminnan jatkuvan kehittämisen tukena. Hän osaa jäsentää, miten liiketoimintatiedosta määritelty masterdata toimii liiketoiminnan hallinnassa ja sitä tukevan tiedon reitityksessä. Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee laatimaan strategisen linjauksen liiketoiminnan muuttamiseksi palveluliiketoiminnaksi.

YATPAI13A3
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää liiketoiminnan muutoksen tuoteliiketoiminnasta ratkaisuliiketoimintaan ja sen vaikutuksen liiketoiminnan hallintaan. Hän osaa ennakoida palveluliiketoiminnan kulttuurin muutosta ja kehittää asiakaslähtöiseen palveluliiketoimintaan liittyviä osa-alueita. Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisyyden ja asiakasprosessin vaatimukset teollisen palveluliiketoiminnan lähtökohtana ja tunnistaa jatkuvan asiakasarvon tuottamisen prosessin ja miten verkostoitunut asiakaskumppanuus syntyy. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja pystyy arvioimaan ansaintalogiikan ja asiakkuuden muutoksen, jatkuvan vakioidun palvelun tuottamisen sekä konkreettisten operaatioiden ja prosessien toteuttamisen periaatteet.
YATPAI13A3
Teollisuuden palveluliiketoiminnan kehittämisen keskiössä on palveluiden tuotteistaminen. Opintojaksolla on tavoitteena tarkastella yrityksen liiketoimintastrategian muutostarvetta, muutoksen seuraamista ja mittaamista. Tavoitteena on ymmärtää yrityksen uudistuneen strategian ja toimintamallin mukainen tuotteistaminen, jonka malleja ovat mm. asiakaslähtöinen palvelukehitys, tuotteiden modulointi (esim. massaräätälöinti) ja uudet asiakasrajapinnat tuotekehityksessä. Palveluiden tuotteistamisessa olennaista on myös sopimuskäytäntöjen uudistaminen.

YATPAI13A3
Teollisuuden palveluliiketoiminta globaalissa kontekstissa asettaa vaatimuksia toimintaprosessien uudistamiselle ja tietojärjestelmien kehittämiselle. Opintojaksolla käsitellään toimintaprosessien uudistamista ja tietojärjestelmien kehittämistä sekä niiden integroimista osaksi toiminnan uudistuvaa ohjausta. Toiminnan ohjausta toteutetaan mm. ottamalla käyttöön toiminnanohjausjärjestelmiä (esim.ERP, SMK, PLM)) ja asiakkuuden hallintajärjestelmiä (esim.CRM), kehittämällä liiketoiminnan digitalisaatiota sekä hyödyntämällä yhteisöllisiä verkkotyökaluja hiljaisen tiedon jakamisessa.