Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.


Opiskelija osaa
 • käyttää työssään perustietoja metsäluonnosta ja sen ekologiasta sekä metsien eri käyttömuodoista
 • peruskäsitteet talousmetsästä, talousmetsän luonnonhoidosta ja metsänkäsittelystä
 • noudattaa työssään voimassa olevaa lainsäädäntöä
 • määrittää kasvupaikkatyypit ja kehitysluokat sekä mitata keskeiset puustotunnukset
 • viljellä uudistamiskohteen
 • tehdä taimikonhoitotyötä
 • valmistaa manuaalisesti puutavaraa
 • työskennellä työturvallisesti, ergonomisesti ja vastuullisesti.


Opiskelija osaa

 • tehdä hyvän metsänhoidon ja luonnonhoidon vaatimukset huomioon ottaen metsänuudistus- ja metsänhoitotöitä
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä
 • arvioida ja mitata eri työlajeissa tarvittavat puustotunnukset
 • hyödyntää työssään metsäsuunnitelmaa sekä paikkatiedon, digitalisaation ja mobiilitekniikan mahdollisuuksia
 • suunnitella, toteuttaa ja hinnoitella työnsä sekä työntekijänä että yrittäjänä
 • noudattaa työssään metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita
 • tehdä metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä (opiskelijalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto).