INTIVV15A6 Advanced Ohjelmistokehitysprojekti - Tietotekniikka (FUAS Innovation School), 12 op kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo osallistuneet edellisenä vuonna FUAS Innovation School kokonaisuuteen. Opintojen aikana opiskelija oppii ottamaan vastuuta projektijohtamisesta ja projektin suunnitelmallisesta organisoinnista. Opiskelija oppii ratkaisemaan oman alansa haastavia aiheita. Opiskelija tunnistaa, ennustaa ja pystyy ratkaisemaan tyypillisiä ominaispiirteitä ja haasteita projektin läpiviennissä sekä sen sisällössä. Keskeisiä teemoja ovat projektinhallinta, ongelmanratkaisu ja projektin itsenäinen läpivienti. Opintojaksolla perehdytään ohjelmistotuotantoon käytännössä määrittelemällä, suunnittelemalla ja toteuttamalla asiakkaan toimeksiannon mukainen ohjelmistotuote. Asiakkaana voi olla ulkopuolinen taho, yritys, toinen opiskelija/opiskelijaryhmä tai oppilaitoksen sisäinen intressiryhmä (esim. toinen koulutusohjelma). Opintojakson aikana opiskelija oppii käytännössä ohjelmistokehitysprosessissa tarvittavia taitoja kuten projektityöskentelyä, suunnittelua, dokumentointia, tiimityötä, kuvausmenetelmiä, vaihejakomalleja sekä ohjelmistotuotteen kehittämisessä tarvittavia tekniikoita, ohjelmointikieliä, sovelluskehittimiä yms. Opintojakson pedagogisena lähtökohtana on ongelmalähtöinen, tutkiva oppiminen.

TRLTVV14A3 Business development project is a practical learning excerise assigned by a business community. The project is based onactual need to develop one or several elements of a business. Carrying out the project requires planning and conducting project definition, setting objectives, tasks, tools, timetable, resources and budget. Business development project is done in co-opearion with parties influenced by the project. Business development project focues on different business elements: customers, products and services, business model, business model environment, business systems, financial performance and management issues. Learning objectives: student can define a business development project, identify and analyse external and internal factors influencing the project, plan, conduct and evaluate the project. Student can apply business modeling, business model environment analysis, competitor analysis, commercialisation tools, teamworking, individual judgement, communication, financial projection tools, idea analysis and business model evaluation.

TRLTVV13A3
Describtion: In business development project student will do practical development and reserach work for an assignment from business community.

Learning/competence objectives: Student can analyse, plan, execute and develop practical business development project.

INRAVV14A3 A working life project is an engineering development project commissioned by an external organisation. Key to the performance of the project is teamwork, in which students form small groups to address development-related challenges set by the project commissioners. The pedagogical starting point is research-based learning. The student learns to take into account external limitations and requirements related to the design tasks. He/she knows about design methodology and understands how to carry through a design process with its different intermediate stages. During this course, the student gets to know about project-based work, its systematic organisation and management. The key themes are project planning, working roles in the project, task allocation, scheduling, resourcing and project performance.

BEAUVV13A7
A working life project is a mechanical engineering development project commissioned by an external organisation. Key to the performance of the project is teamwork, in which students form small groups to address development-related challenges set by the project commissioners. The pedagogical starting point is research-based learning.

The student learns to take into account external limitations and requirements related to the design tasks. He/she knows about design methodology and understands how to carry through a design process with its different intermediate stages.

During this course, the student gets to know about project-based work, its systematic organisation and management.The key themes are project planning, working roles in the project, task allocation, scheduling, resourcing and project performance.

BEAUVV14A7 A working life project is an engineering development project commissioned by an external organisation. Key to the performance of the project is teamwork, in which students form small groups to address development-related challenges set by the project commissioners. The pedagogical starting point is research-based learning. The student learns to take into account external limitations and requirements related to the design tasks. He/she knows about design methodology and understands how to carry through a design process with its different intermediate stages. During this course, the student gets to know about project-based work, its systematic organisation and management.The key themes are project planning, working roles in the project, task allocation, scheduling, resourcing and project performance.

INKOVV13A6
FUAS Innovation School


INLIVV14A6 Työelämäprojekti on ulkopuolisille toimeksiantajille tehtävä suunnittelu- tai tutkimusprojekti, joka toteutetaan useimmiten ryhmätyönä. Pedagogisena lähtökohtana on tutkiva oppiminen. Opiskelija oppii ottamaan huomioon suunnittelutehtäviin liittyviä ulkopuolisia rajoituksia ja vaatimuksia. Hän tuntee liikennesuunnittelun metodologiaa ja ymmärtää suunnitteluprosessiin läpiviennin sen eri välivaiheineen. Opintojen aikana opiskelija tutustuu projektimuotoiseen toimintaan, sen suunnitelmalliseen organisointiin ja johtamiseen. Hän osaa tehdä projektisuunnitelman. Keskeisiä teemoja ovat projektisuunnittelu, työroolit projektissa, projektin ositus, aikataulutus ja resursointi sekä projektin läpivienti.

INTIVV15A6 Opintojaksolla perehdytään ohjelmistotuotantoon käytännössä määrittelemällä, suunnittelemalla ja toteuttamalla asiakkaan toimeksiannon mukainen ohjelmistotuote. Asiakkaana voi olla ulkopuolinen taho, yritys, toinen opiskelija/opiskelijaryhmä tai oppilaitoksen sisäinen intressiryhmä (esim. toinen koulutusohjelma). Opintojakson aikana opiskelija oppii käytännössä ohjelmistokehitysprosessissa tarvittavia taitoja kuten projektityöskentelyä, suunnittelua, dokumentointia, tiimityötä, kuvausmenetelmiä, vaihejakomalleja sekä ohjelmistotuotteen kehittämisessä tarvittavia tekniikoita, ohjelmointikieliä, sovelluskehittimiä yms. Opintojakson pedagogisena lähtökohtana on ongelmalähtöinen, tutkiva oppiminen.

BEMPVV14A6 Developing a viable business product and service is a user and customer centric process wherein practical tools are applied and business hypothesis tested.Learning objectives are: student can commercialise idea, segment customer groups, design value proposition, design a solution, design business model with financial projections, identifying business model environment, and evaluate conditions of profitable product and business.