Tutkimusmenetelmien perusteet integroituna liikennejärjestelmän suunnitteluun

Koulutus (20 op) keskittyy perusosaamisen syventämisen ja osaamispohjan laajentamisen lisäksi tulevien trendien ja liikennealan ajankohtaisten ilmiöiden sekä niiden vaikutusten ympärille.

Koulutuksen tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija ymmärtää laajasti liikennealan eri osa-alueiden vuorovaikutussuhteita ja vaikutusmekanismeja sekä osaa arvioida tulevia kehityssuuntia ja niiden vaikutusta omaan tehtäväkenttäänsä. Lisäksi tavoitteena on parantaa opiskelijoiden esiintymis-, vuorovaikutus- ja johtamistaitoja.