YSKENU13A2 Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tuntemusta oman alansa tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä antaa valmiudet opinnäytetyön tekemiseen. Opiskelija osaa soveltaa analyyttistä, tutkivaa ja reflektoivaa työskentelyotetta ammattialalla kehittymisessä. Hän tuntee opinnäytetyöprosessin. Näiden pohjalta hän osaa laatia opinnäytetyön aihekuvauksen. Opiskelija osaa soveltaa oman alansa yleisimpiä tutkimus- ja kehitystyön menetelmiä sekä niiden suullisia, kirjallisia, kuvallisia tai toiminnallisen esittämisen ja raportoinnin muotoja. Näiden pohjalta opiskelija osaa tehdä opinnäytetyösuunnitelman.