YSKENU13A2 Opiskelija tuntee yleisimmät ympäristö- ja laatujärjestelmät osaa arvioida ja kehittää ympäristö- ja laatujohtamista yrityksen liikkeenjohdollisena suuntana osaa tulkita yrityksen yhteiskuntavastuuraporttia