Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää

- jännebetonirakenteiden mitoituksen
- rakennusten ja rakennusosien stabiliteettilaskelmien
- laattarakenteiden plastisuusteorian (myötöviivateoria) periaatteet ja osaa soveltaa teoreettista osaamistaan teräsbetonirakenteiden suunnittelussa.