Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ympäristögeotekniikkaan kuuluvat pääaihealueet (pilaantuneet maa-alueet, eristysrakenteet, mineraalisten sivutuotteiden käytön maarakentamisessa, maalämmön hyödyntäminen) kokonaisuutena. Opiskelija ymmärtää lainsäädännön ja lupajärjestelmän merkityksen ja osaa soveltaa säädösten vaatimuksia teknisiä ratkaisuja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Opiskelija oppii yhdistämään tekniset, hallinnolliset ja lainsäädännölliset vaatimukset osaksi aihealueen käytännön sovellutusten hallintaa.