YSKENU13A2 Opiskelija tuntee projektityön suunittelun periaatteet ja projektiorganisaation toiminnan. Hän osaa toimia projektiorganisaation jäsenenä. Opiskelija oppii työskentelemään tehokkaasti projektin eri vaiheissa sekä ymmärtää projektiryhmän jäsenien erilaiset roolit. Hän osaa käyttää hyväkseen projektinhallinnan tietokonesovellutusta projektisuunnittelussa ja -seurannassa. Opiskelija oppii projektin suunnittelun, seurannan ja raportoinnin periaatteet, menetelmät ja standardit.