MIMEVV15A1 Opintojaksonsuoritettuaan opiskelija osaa: spatiaalisten analyysien perusteet suunnitella ja toteuttaa paikkatietoanalyysejä vektori- ja rasteriaineistoilla käyttää geoprosessointityökaluja hallinnoida pistepilviaineistoja ja jalostaa niistä rasterimuotoisia aineistoja.