Moduulin suoritettuaan opiskelija osaa toimia tuotekehitysprosessin kaikissa eri vaiheissa. Opiskelija tietää eri immateriaalioikeudet ja osaa soveltaa niitä osana tuotekehitysprosessia. Hän kykenee ammatilliseen suulliseen ja kirjalliseen ilmaisuun englannin kielellä.
Opiskelija osaa
- mitoittaa keskeiset koneenosat
- toteuttaa asiakaslähtöistä tuotekehitystä osana yrityksen liiketoimintaa
- toimia tuotekehitysprosessin kaikissa eri vaiheissa
- ottaa huomioon immateriaalioikeuksien merkityksen tuotekehityksessä
- viestiä itsenäisesti englannin kielillä monikulttuurisissa ammatillisissa tilanteissa


Tyydyttävä (1-2): Opiskelija ymmärtää opintojakson keskeisen asiasisällön. Opiskelija osaa
opintojakson liittyvän ammattisanaston sekä tuntee
keskeisten käsitteiden merkityksen. Opiskelija toimii ohjattuna asianmukaisesti sekä osaa ohjattuna
käyttää opittuja tekniikoita ja malleja.

Hyvä (3-4): Edellä mainitun lisäksi opiskelija pystyy soveltamaan oppimaansa sekä ymmärtää
koneenosiin liittyvien opintojen välisen yhteyden sekä niiden liittymisen käytännön koneteknisiin
laitteisiin ja sovelluksiin. Opiskelija pystyy toimimaan itsenäisesti erilaisissa tehtävissä sekä
kulloisessakin toimintaympäristössä. Opiskelija osaa perustella toimintaansa ammatillisten
periaatteiden pohjalta.

Kiitettävä (5): Edellä mainittujen lisäksi opiskelija soveltaa oppimaansa käytännössä ja osaa arvioida
tuotoksiaan kriittisesti. Opiskelija ymmärtää yksittäisten opintojakson asiayhteyden muihin opintoihin.
Opiskelija käyttää asiantuntevasti opintojaksoon liittyviä ammattikäsitteitä. Opiskelija osaa toimia
itsenäisesti ja aloitteellisesti tavoitteiden suunnassa. Opiskelijan toiminta on usein joustavaa,
järjestelmällistä, kehittämispainotteista, luovaa ja aktiivista.