Puunhankinnan erityistaidot

Moduulissa syvennetään puunhankinnan osaamista ja siirrytään leimikkotasosta metsätilakokonaisuuksiin ja puunhankintaorganisaation tehtäviin.


Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • puun ostoprosessin, toimia asiakaslähtöisesti ja hyödyntää markkinoinnin menetelmiä osana puukauppaa
 • johtaa puuhuoltoa erilaisissa korjuuolosuhteissa ja tehdä tarvittavat sopimukset työnsuorittajien kanssa
 • laskea korjuun kannattavuutta erilaisilla leimikoilla ja valita käytettävän korjuuketjun
 • metsätilakokonaisuuden ja tehdä metsänomistajan taloudellisia, ekologisia ja monikäytöllisiä tavoitteita palvelevan leimikkosuunnitelman.


Arviointikriteerit


Tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:

 • kertoa markkinointitilanteessa asiakkaalle mitä palveluja ostoprosessiin voi sisältyä
 • suunnitella ostoa ja korjuuta
 • saa kertoa puunkorjuun kustannuksiin vaikuttavat tekijät ja valita leimikolle sopivan kokoluokan korjuuketjun
 • tulkita metsäsuunnitelmaa ja tehdä sen pohjalta metsänomistajan tavoitteiden mukaisen leimikkokokonaisuuden.

Hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
 • ottaa huomioon asiakkaan tarpeet ja tehdä niistä johtopäätöksiä sekä soveltaa niitä ostoprosessissa
 • suunnitella osto- ja korjuutarpeensa organisaation tavoitteiden mukaisesti
 • tehdä johtopäätöksiä leimikosta korjuun kannattavuuden kannalta ja valita ominaisuuksiltaan kohteelle sopivan korjuuketjun
 • leimikkosuunnitelmassa soveltaa metsänomistajan erilaisia tavoitteita ja tehdä johtopäätöksiä suunnitelman toteuttamistavasta.

Kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
 • markkinoinnin keinoin luoda asiakkaalle tarpeen puukauppaan
 • organisoida ostotavoitteensa ja johtaa korjuutyötä muuttuvissa korjuuolosuhteissa, huomioiden organisaation puuntarpeen
 • analysoida leimikon korjuuvaihtoehtojen vaikutukset kustannuksiin ja valita ominaisuuksiltaan kohteelle sopivan korjuuketjun käytettävissä olevista resursseista
 • analysoida metsänomistajan tavoitteiden vaikutuksia metsätilakokonaisuuteen.


Moduulin suoritusvaatimukset:

2 Verkkotenttiä, joiden pohjalta arvosanasta muodostuu 80%. 

20 % Arvosanasta muodostuu tiimi- ja itsearvioinnista.


Pakolliset tehtävät, jotka voivat vaikuttaa arvosanaan nostavasti tai laskevasti 0,25 arvosanan verran:

1. leimikkosuunnitelma

2. korjuujälkiraportti

3. päivätehtävät


Läsnäolopakollisiksi merkityt päivät 7 kpl, joista vähintään 6 päivässä tulee olla läsnä.


Oppimimismalli

​Moduuli voidaan suorittaa kahdella eri tavalla:

 • 8-16 malli - päiväopiskelu, viikkoaikataulu

 • Yksilöllinen opiskelumalli (18-100 tai 24/7). Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuuunnitelman ja palauttaa sen hyväksyttäväksi 23.10.2017 mennessä alla olevaan palautuskansioon. Toteutus tapahtuu itsenäisenä opiskeluna tehtävät tekemällä sekä osallistumalla päiväopiskeluun vähintään kuutena (6) päivänä aikataulussa ilmoitetuista läsnäolopakollisista päivistä yht. seitsemän (7) kpl.

  Läsnäolopakolliset päivät:

  30.11. aloituspäivä

  15.11. apteeraus, puukauppa ja Arvo-ohjelma

  22.11. PEFC ja FSC -sertifiointikoulutus, Rajamäki

  4.12. työturvallisuus

  12.12. DLB-hankkeen workshop-päivä yhdessä TAMKin metsätalouden opiskelijoiden kanssa, Tampere

  19.12. puukaupan ja korjuun oikeusteemapäivä

  20.12. logistiikkapäivä


Verkkotentit 2 kpl on mahdollista suorittaa klo 14 - 19 välisenä aikana kalenterissa ilmoitettuina päivinä. Aikaraja molempiin tentteihin on 2 tuntia. Tenteissä saa käyttää verkkomateriaalia apuna, mutta edellyttää syvällistä perehtymistä ennakkoon Moodlen materiaaleihin.