Mittausjärjestelmät muuttuvat jatkuvasti yhä kompleksisimmiksi, ja niiden merkitys tiedon keräämisen ja säädön mahdollistajina älykkäissä järjestelmissä on korostunut. Sovellettu mittaustekniikka -moduulissa perehdytään sähkötekniikan perusmittauksiin ja –menetelmiin, mittausmenetelmien suunnitteluun ja toteutukseen, mittalaitteiden ja anturien valintaan, sekä tulosten analysointiin ja raportointiin. Moduulissa käsitellään mittausmenetelmän valinnan, metodin ja verifioinnin tärkeyttä, sekä perehdytään kalibroinnin ja validoinnin merkitykseen. Edelleen perehdytään elektroniikan analogia ja digitaalikomponentteihin ja niihin liittyviin esimerkkisovelluksiin.

Lisäksi perehdytään differentiaali- ja integraalilaskennan peruskäsitteistöön. Sovelluksia tarkastellaan eri tekniikan aloilla ja tuodaan esille derivaatan ja integraalilaskennan merkitys mallinnustyökaluna.

Fysiikan osassa käsitellään SI-järjestelmä, suurelaskenta ja perehdytään kinematiikan sekä dynamiikan perusteisiin käytännön esimerkkien avulla.

Moduulin suoritettuaan opiskelija oppii perustelemaan valitsemansa mittausmenetelmän, analysoimaan tuloksensa ja määrittämään mittausvirheen hyödyntäen matemaattisia menetelmiä. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa mittauksen luotettavasti, valita käyttötarkoituksen mukaiset laitteistot sekä analysoida ja raportoida tulokset alan käytänteiden mukaisesti. Hän ymmärtää yksinkertaisen elektroniikkapiirin toiminnan ja osaa todentaa sen perusmittalaiteilla.