SHHTNU11A2
Opiskelija osaa toimia vaativissakin oman alansa viestintätilanteissa englannin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän tuntee oman alansa terminologiaa ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä. Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2 vastaava osaaminen.