Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja selittää globaalitasolla vallitsevia megatrendejä sekä globaalin liiketoimintaympäristön ja suomalaisen työyhteisön muutoksia ja vuorovaikutussuhteita.  Opiskelija osaa soveltaa erilaisia tulevaisuuden ennakointimenetelmiä sekä vertailla ja tulkita muutoksen vaikutuksia niin yhteiskunnan kuin yksilön näkökulmilta.  Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee soveltamaan ja laatimaan tulevaisuuden ennakointimenetelmillä mahdollisia yhteiskuntarakenne-ennusteita Euroopasta ja Suomesta sekä laatimaan muutosennusteen ja muutosstrategian organisaation.