YAMKAI13A3
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää biotalous -käsitteen ja osaa hahmottaa tulevaisuuden biotalouden toimintaymoäristön ulottuvuudet. Hän ymmärtää sen miten globaalivastuu ulottuu myös maaseudun yrityksiin ja osaa niissä soveltaa biotalouden periaatteita kestävän kehityksen ja ilmaston muutoksen viitekehyksessä. Opiskelija osaa arvioida vastuullisen liiketoiminnan ja vastuullisen yrittäjyyden merkityksen uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvassa yritystoiminnassa ja luonnonvarataloudessa.