YATJAI13A3
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, osaa analysoida ja selittää asiantuntijaorganisaation johtamiseen liittyviä tekijöitä, kuten asioiden johtaminen (management) ja ihmisten johtaminen (leadership). Hän oppii ymmärtämään ja johtamaan omaa toimintaansa. Hän osaa analysoida erilaisten menetelmien (kehityskeskustelu, ryhmätyömenetelmät, työnohjaus ja coaching) soveltuvuutta oman organisaationsa kehittämiseen ja johtamaan niiden avulla. Hän osaa tunnistaa organisaationsa kriisitoimintaohjelman ja oman työyhteisönsä sisällä potentiaalisen kriisin ja osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla.