YAYLAI13A3
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää tutkimuksen ja kehittämistoiminnan prosessit ja niiden vaiheet. Opiskelija osaa käyttää lähdekritiikkiä kerätessään tausta-aineistoa opinnäytetyölleen. Hän pystyy jäsentämään tutkimus/kehittämistehtävän kysymysten muotoilun. Hän ymmärtää menetelmän merkityksen tutkimus/kehittämistehtävälle asetettujen kysymysten vastaamisessa ja osaa tehdä perusteltuja metodologisia valintoja. Hän kykenee käyttämään ja soveltamaan erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja tiedonhankintamenetelmiä. Opintojakson suoritettuaan hän pystyy toteuttamaan opinnäytetyösuunnitelman.