SHHTNU10A2
Tavoitteet: Opiskelija syventää asiantuntijuuttaan valitsemassaan harjoittelupaikassa. Opiskelija osaa pohtia ja reflektoida hoitotyön eettisiä kysymyksiä ja sairaanhoitajan ammatillista toimintaa. Opiskelija syventää tietämystään hallinnon ja johtamisen merkityksestä osana hoitotyötä. Opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet kehittyä sairaanhoitajana.

Esitiedot: muut pääaineopintojen harjoittelut hyväksytysti suoritettu

Yhteydet muihin opintojaksoihin: ammattiopinnot

Asiasanat: sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, hoitotyö, pääaineopinnot, ohjattu harjoittelu