SHHTNU12A2
Opiskelija:

toimii sisätautipotilaan hoitotyössä lainsäädännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä potilasturvallisuutta edistäen
ymmärtää hoidollisen vuorovaikutuksen merkityksen hoitosuhdetyöskentelyn lähtökohtana ja osaa muodostaa hoidollisen vuorovaikutussuhteen sekä hyödyntää suhdetta tietoisesti ja tavoitteisesti asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
tuntee sisätautipotilaan hoitopolun
osaa määrittää aikuisen hoitotyön tarpeen ja suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitotyötä yhteistyössä potilaan ja hänen perheensä kanssa
osaa seurata potilaan tilaa, oireita ja hoidon vaikuttavuutta tavallisimpien sairauksien hoidossa
osaa keskeiset aikuisten hoitotyön auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet.
dokumentoi potilaan hoitotyötä tietosuojan ja -turvan mukaisesti
suunnittelee, toteuttaa ja arvioi ohjattuna lääke- ja nestehoitoa sekä verensiirtoa lähtökohtana potilasturvallisuus
ohjaa ja tukee potilasta ja hänen perhettään tavoitteena itsehoito
tiedostaa oman persoonan merkityksen hoitosuhdetyöskentelyssä sekä kykenee tarkastelemaan reflektiivisesti omaa toimintaa ja kehittymistä
osaa ohjata ja valmistella potilaan näytteenottoon ja erilaisiin tutkimuksiin sekä arvioida niiden tuloksia
osaa lievittää potilaan kipua ja kärsimystä hoidon eri vaiheissa sekä elämän päättyessä