SHHTAI14X2
Opiskelija:

tunnistaa, analysoi ja arvioi omia ammatillisia vuorovaikutustaitojaan ja kehittää niitä asiakas/potilastyössä sekä työryhmätyöskentelyssä
tunnistaa asiakkaan/potilaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet ja tarkastelee asiakasta/potilasta ja hänen perhettään ja hoidontarvetta kokonaisvaltaisesti
käyttää hoitotyön prosessimallia hoitotyön päätöksenteossa ja dokumentoi potilaan hoitotyötä prosessimallin mukaisesti
soveltaa näyttöön perustuvan hoitotyön auttamismenetelmiä
tuntee lääkehoidon perusteet ja osaa ohjattuna toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti
perustelee ergonomisen työskentelyn lähtökohdat ja käyttää tarkoituksenmukaisia apuvälineitä asiakkaan/potilaan auttamisessa
työskentelee aseptiikan periaatteiden ja toimintatapojen mukaisesti ja soveltaa niitä hoitotyössä
osaa työskennellä erilaisia kulttuureja edustavien yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa alansa työtehtävissä