SHHTAI14X2
Opiskelija:

perustelee toimintansa näyttöön perustuvan hoitotyön lähtökohdista
soveltaa hoitotyössä sairaanhoitajan eettisiä ohjeita ja hoitotyön periaatteita sekä arvioi omaa ja työryhmän toimintaa suhteessa niihin
tunnistaa, analysoi ja arvioi omia vuorovaikutustaitojaan ja kehittyy tunnesäätelyssään ja vuorovaikutustaidoissaan asiakas/potilastyössä sekä työryhmätyöskentelyssä
osaa laatia hoitotyön suunnitelman hoitotyön prosessimallia noudattaen
toteuttaa ohjattuna kokonaisvaltaista ja yksilöllistä potilaan/asiakkaan ja hänen perheensä näyttöön perustuvaa hoitotyötä