SHHTAI13A8
Opiskelija osaa

viestiä tavallisissa alakohtaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti
käyttää keskeistä alakohtaista sanastoa
kertoa koulutuksestaan ja työtehtävistään esim. työnhakutilanteissa
esitellä yritysten ja organisaatioiden toimintaa, tuotteita ja palveluita suullisesti ja kirjallisesti sekä keskustella näistä aiheista.
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaisen ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen B1-taitotasoa vastaavan osaamisen.