THHTNU12A8
Opiskelija:

tuntee työterveyshuolto- ja työturvallisuuslainsäädännön, muut keskeiset työterveyshuoltoa ohjaavat säädökset sekä työterveyshuollon korvausjärjestelmän ja osaa toimia niiden mukaisesti
osaa toimia työterveyshuollon moniammatillisissa työryhmissä, tiimeissä ja verkostoissa eri toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa
tunnistaa työympäristön altisteet ja kuormitustekijät ja osaa arvioida niiden merkitystä työntekijän ja työyhteisön terveydelle ja hyvinvoinnille
osaa tehdä työpaikkaselvityksiä ja terveystarkastuksia ja antaa toimenpide-ehdotuksia työolojen parantamiseksi ja seurata niiden toteutumista
osaa arvioida työntekijöiden ja työyhteisön työhyvinvointia, työkykyä ja työssä selviytymistä ja tarvittaessa ohjata työntekijä hoitoon, työkykyä ylläpitävään toimintaan ja kuntoutukseen
tietää keskeiset työperäiset sairaudet ja ammattitaudit ja kykenee arvioimaan niiden merkitystä työntekijöiden terveydelle sekä motivoi työntekijöitä ja työyhteisöjä niiden ehkäisyyn
tuntee työttömien terveyden edistämisen haasteet ja osaa ennalta ehkäistä haittoja
kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön työterveyshuollossa
tuntee ympäristössä olevat keskeiset riskitekijät
kykenee havaitsemaan ja arvioimaan ympäristöterveyden riskien terveydellistä merkitystä
kykenee ohjaamaan ympäristöhaittojen ennalta ehkäisyssä