YAKJAI14X3
Opintojakson suoritettuan opiskelija pystyy määrittelemään työhyvinvoinnin perusosa-alueet ja osaa toimia omassa työyhteisössään työhyvinvointia edistävällä tavalla. Opiskelija ymmärtää johtamisen merkityksen työhyvinvoinnin edistämisessä. Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin keskeisen roolin orga nisaation ja työyhteisön kehittämisessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee tuottamaan työyksikön työhyvinvointisuunnitelman.