Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa strategian ja talouden johtamisen keskeiset elementit ja niiden hyödyntämisen organisaatiossa. Hän ymmärtää ja osaa analysoida ja soveltaa strategian ja talouden menetelmiä (missio, visio, PESTEL, Porter 5-force, BSC, strategiakartta, tunnuslukuanalyysit, Du Pont-analyysi, investointilaskelmat) ja niiden toimeenpanoa organisaatiossa. Hän pystyy tulkitsemaan taloudellisia raportteja ja organisaation talouden keskeisiä tunnuslukuja sekä päättelemään organisaation tilanteen niiden valossa. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy tuottamaan organisaation strategiasuunnitelman.