YARKAI14A3

Moduulissa opiskelija syventää ymmärrystään toimintaympäristönsä strategisesta johtamisesta ja sen taloudesta sekä rakennushankkeen toteutuksen asiakaskeskeisistä toimintamalleista.

OSAAMISTAVOITTEET

osaa hyödyntää talouden strategista johtamista organisaatiossaan
osaa soveltaa talouden ja johtamisen teorioita ja menetelmiä kriittisesti ja arvioida oman organisaationsa toimintaa
osaa luoda yhteistoiminnallisesti ratkaisumallin organisaationsa johtamisessa tai kehittämisessä esiintyvään ongelmaan valitun teorian tai toimintamallin avulla
osaa hyödyntää asiakaskeskeisiä toiminta- ja hankintamalleja oman työyhteisönsä toiminnan kehittämisessä
osaa luoda yhteistoiminnallisesti uusia toimintatapoja omassa työyhteisössään alan uusinta tietoa soveltaen
TEEMAT JA SISÄLLÖT

Strateginen johtaminen ja talous

strateginen suunnittelu
talouden tunnuslukuanalyysit
strategis-taloudellinen organisaation kehittäminen
Rakennushankkeen suunnittelu ja ohjaus

asiakastarpeen hallinta
elinkaarivastuu- ja hankintamallit
laatu-, ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtien huomioon ottaminen