YARKAI14A3
Moduulissa opiskelija syventää ymmärrystään pilaantuneiden maa-alueiden, eristysrakenteiden ja mineraalisten sivutuotteiden käytöstä maarakentamisessa sekä vedenkäsittelylaitosten ja jätevedenpuhdistamojen sekä vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelu- ja saneerausprojekteihin liittyvissä teknisissä kysymyksissä.

OSAAMISTAVOITTEET

osaa tunnistaa lainsäädännön ja lupajärjestelmien merkityksen
osaa yhdistää tekniset, hallinnolliset ja lainsäädännölliset vaatimukset osaksi aihealueen käytännön sovellusten hallintaa
osaa toteuttaa oman organisaation toimintaan liittyvän tehtävän alan uusinta tietoa ja toimintamalleja soveltaen
osaa analysoida vesihuollon ja yhteiskunnan eri toimintojen vuorovaikutuksen ja yhteensovittamisen problematiikkaa, vesihuollon alueelliseen kehittämissuunnitteluun ja kunnallisiin vesihuoltohankkeisiin sekä yksittäisten kiinteistöjen vesihuollon järjestämiseen liittyviä ongelmia ja ratkaisuja
saavuttaa valmiudet osallistua organisaationsa vesihuollon kehittämishankkeisiin ja osaa toteuttaa annetun kehitystehtävän luoden samalla itsenäisesti uutta tietoa ja käytäntöjä
TEEMAT JA SISÄLLÖT

Ympäristögeotekniikka

pilaantuneiden maa-alueiden kunnostus
erityiskohteiden pinta- ja pohjarakenteet
teollisuuden sivutuotteiden käyttö maarakennuksessa
maalämmön hyödyntäminen
Vesihuolto

vesihuollon suunnittelu
vesihuoltolaitosten ylläpito ja saneeraus
haja-asutusalueiden vesihuollon järjestäminen